Brzuch / Abdomen

Ryciny i zdjęcia
3. Naczynia i drogi moczowe nerek noworodka (duplikacja moczowodu) - Vessels and collecting system of kidneys of newborn ( duplication of ureter) 90. Żyła wrotna wątroby i tętnica wątrobowa wspólna - Portal vein and common hepatic artery 39. Naczynia nerkowe i drogi moczowe (preparat korozyjny) - Vessels of kidney and collecting system (Corrosion cast) 12. Tętnice jelita cienkiego - Arteries of intestine 89. Żyła wrotna i drogi żółciowe wątroby - Portal vein and bile ducts of liver 7. Naczynia jądra i nasieniowód - Vessels of testis and ductus deferens 9. Jelito cienkie - Small intestine 10. Jelito grube - Large intestine 11. Odcinek jelita krętego - section of ileum
13. Tętnice pętli jelita cienkiego - Arteries of small intestine 14. Rozwój kątnicy i wyrostka robaczkowego - Development of cecum and appendix 17. Macica i przydatki noworodka (widok od tyłu) - Uterus and adnexa of newborn (postetiow view) 18. Macica, jajniki i jajowody (widok od tyłu) - Uterus, ovaries and uterine tubes (posterior view) 20. Naczynia żylne macicy i jajowodów - Veins of uterus and uterine tubes 21. Naczynia wątroby noworodka - Vessels of liver of newborn 22. Naczynia żylne jelita cienkiego (arkady żylne) - Veins of small intestine (venous arcades) 23. Naczynia krwionośne i drogi moczowe nerki (widok od przodu) - Renal blood vessels and collecting systems (anterior view) 24. Naczynia, najądrze i nasieniowód - Vessels, epididymis and ductus deferens
25. Narządy płciowe żeńskie (przodozgięcie i przodopochylenie) - Female internal genitalia (anteflexion and anteversion) 28. Nerka i nadnercze prawe (widok od tyłu) - Kidney and right suprarenal gland (posterior view) 30. Naczynia nerek (widok od przodu) - Renal vessels (anterior view) 31. Naczynia nerki - Renal vessels 32. Naczynia nerki prawej (widok od przodu) - Vessels of right kidney (anterior view) 41. Nerka w różnych okresach życia - Kidney in different terms of human life 42. Nerki (widok od tyłu) - Kidneys (posterior view) 44. Narządy jamy brzusznej - Adbominal organs 46. Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne (powierzchnia tylna) - Female internal genitalia (posterior surface)
47. Odbytnica - Rectum 49. Warianty położenia wyrostka robaczkowego - Variants in the position of the appendix 50. Osłonki jądra - Testicular tunics 52. Pęcherz moczowy (widok od tyłu) - Urinary bladder (posterior view) 53. Pęcherz moczowy (widok od przodu) - Urinary bladder (anterior view) 54. Narząd moczowo-płciowy męski (widok od tyłu) - Urogenital apparatus of male (posterior view) 56. Płód i łożysko - Fetus and placenta 57. Pola przylegania narządów do nerek - Anterior and posterior relations of kidneys 59. Powierzchnia płodowa łożyska - Fetal surface of placenta
60. Pola przylegania powierzchni tylnej nerki lewej - Posterior relations of left kidney 62. Schemat układu autonomicznego jamy brzuszno-miednicznej - Scheme of autonomic system of abdominopelvic cavity 63. Śledziona - Spleen 64. Śledziona - Spleen 65. Śledziona - Spleen 66. Stosunki topograficzne trzustki (widok od przodu) - Topography of pancreas (anterior view) 67. Tętnica śledzionowa - Splenic artery 68. Tętnice jajnika, jajowodu i macicy 30-letniej kobiety - Arteries of ovary, uterine tube and uterus of 30-year-old woman 72. Trzewia jamy brzusznej (widok od tyłu) - Abdominal viscera (posterior view)
73. Trzustka i przewód żółciowy - Pancreas and pancreatic duct 74. Tętnice i przewody trzustki - Arteries and duct systems of pancreas 75. Przewody trzustki - Pancreatic ducts 76. Uchyłek jelita krętego - Ileal diverticulum 77. Układ moczowy - Urinary system 78. Wątroba (powierzchnia dolna) - Liver (inferior surface) 79. Wątroba (widok od dołu i tyłu) - Liver (inferior posterior view) 82. Powierzchnia trzewna wątroby - Visceral surface of liver 83. Powierzchnia trzewna wątroby - Visceral surface of liver
84. Więzadła wątroby noworodka - Ligaments of newborn's liver 85. Więzadła wątroby noworodka (widok od przodu) - Ligaments of newborn's liver (anterior view) 88. Żyła nerkowa - Renal vein 1. Aorta brzuszna - Abdominal aorta 2. Aorta brzuszna i jej gałęzie - Abdominal aorta and its branches 4. Naczynia i drogi moczowe nerki (3-letnie dziecko) - Vessels and urinary tracts of the kidney 6. Gałęzie pnia trzewnego - Branches of celiac trunk 8. Jelito cienkie i jego krezka - Small intestine and mesentery 15. Kształty miedniczek i kielichów nerkowych - Shapes of renal pelves and calices
16. Kształt zastawki krętniczo-kątniczej - Shape of ileocecal valve 19. Macica, jajniki i pęcherz moczowy (dziecko - 6 miesięcy) - Uterus, ovaries and urinary bladder (6-month-old infant) 26. Narządy płciowe żeńskie (powierzchnia tylna) - Female internal genitalia (posterior surface) 27. Nerka z duplikacją miedniczki - preparat korozyjny - Corrostion cast of kidney with accessory pelvis 29. Przekroje czołowe nerki lewej - Frontal sections of left kidney 33. Nerka prawa (widok od tyłu) - Right kidney (posterior view) 34. Przekroje poprzeczne nerki prawej (widok od dołu) - Crossections of right kidney (inferior view) 35. Nerka prawa (wypreparowana miedniczka nerkowa, widok o tyłu) - Right kidney (renal pelvis exposed, posterior view) 36. Nerka - tętnice i przewody wyprowadzające mocz (preparat korozyjny) - Kidney - arteries and collecting system (corrosive specimen)
38. Przekroje strzałkowe nerki lewej - Sagittal sections of left kidney 40. Naczynia i drogi moczowe nerki - Renal arteries and urinary tracts 43. Nerki prawe (wypreparowane drogi moczowe, tętnice i żyły, widok od przodu) - Right kidneys (collecting systems, arteries and veins exposed, anterior view) 45. Narządy jamy brzusznej - Abdominal organs 48. Odbytnica (widok od przodu) - Rectum (anterior view) 51. Pęcherz moczowy - Urinary bladder 55. Narząd moczowo-płciowy męski (widok od przodu) - Urogenital apparatus of male (anterior view) 58. Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha z pęcherzem moczowym - Internal surface of anterior abdominal wall with urinary bladder 61. Nerka lewa (praparaty korozyjne, widok od tyłu) - Left kidney (corrosion casts - posterior view)
69. Tętnice jelita krętego i okrężnicy - Ileal and colic arteries 70. Tętnice wątroby i drogi żółciowe - Arteries of liver and duct system 71. Topografia pęcherza moczowego u mężczyzny - Topography of urinary bladder in male 80. Wątroba (naczynia żylne i drogi żółciowe) - Liver (veins and bile ducts) 81. Żyły i drogi żółciowe wątroby - Veins and bile duct of liver 86. Zastawka krętniczo-kątnicza - Ileocecal valve 87. Żołądek - Stomach 91. Żyła wrotna i jej gałęzie u noworodka - Hepatic portal vein and its branches of newborn 92. Żyła wrotna u 2letniego dziecka - Hepatic portal vein of 2-year-old infant
37. Przekrój nerki (wydok od strony przyśrodkowej) - Cross section of kidney (medial view)